Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze opdrachtvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de HumanDimensions B.V. (hierna HD genoemd) en alle opdrachten en overeenkomsten die met HD worden aangegaan, en alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien.

1.2 Afwijkingen van deze opdrachtvoorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen. Eventuele (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever worden door HD niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door HD anders is overeengekomen.

1.3  Aanbiedingen van HD zijn vrijblijvend, tenzij anders is bepaald.

1.4 HD is gerechtigd een opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van haar verplichtingen, of indien een aanvraag voor faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever wordt ingediend, zij in liquidatie komt te verkeren of haar bedrijfsactiviteiten staakt.

1.5    HD kan deze opdrachtvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht veertien dagen na de datum van verzending aan de opdrachtgever van de gewijzigde voorwaarden. Als de opdrachtgever binnen deze termijn van veertien dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de voorgenomen wijziging, zullen voor haar de oorspronkelijke voorwaarden blijven gelden.

1.6 Een overeenkomst gaat in zodra HD bevestiging van de opdrachtgever heeft ontvangen op basis van een offerte. Bevestiging kan schriftelijk of per mail gebeuren.

1.7 Voor inschrijving voor leergangen, trainingen, opleidingen, lezingen, workshops geldt dat de overeenkomst is aangegaan zodra het inschrijfformulier is ingediend bij HD schriftelijk of per mail / online en de algemene voorwaarden zichtbaar zijn geaccepteerd.

1.8 Voor inschrijving voor leergangen, trainingen, opleidingen, lezingen, workshops geldt dat HD als aanvullende voorwaarde voor inschrijving kan hanteren dat de factuur vooraf wordt betaald. Deelname is dan pas gegarandeerd als de kosten zijn voldaan. Zulks alleen als dat in de wervingstekst is aangegeven.

Artikel 2 Offertes

  1. Indien in de door HD uitgebrachte offerte geen geldigheidsduur is aangegeven, bedraagt deze dertig dagen.
  2. De offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie.
  3. De ontvanger van de offerte mag de daarin vervatte kennis en ervaring van HD slechts gebruiken voor het vormen van een oordeel over de aanbieding en deze niet aan derden beschikbaar stellen. Dit is eveneens van toepassing op opdrachten tot het uitbrengen van voorstellen tot onderzoek.
  4. Voor particulieren geldt de wettelijke bedenktermijn van 7 dagen na aangaan van de overeenkomst. 

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht

3.1 De opdrachtgever zal volledige medewerking aan de
uitvoering van de opdracht verlenen en aan HD de informatie, materialen en faciliteiten die daartoe benodigd zijn beschikbaar stellen. De opdrachtgever zal zorgdragen voor de veiligheid van (medewerkers van) de HD dat in het bedrijf van de opdrachtgever of op zijn verzoek op een andere locatie aanwezig is.

3.2 De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door de mate waarin de opdrachtgever medewerking verleent.

3.3 HD zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. De verplichtingen die HD met de opdracht aangaan heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Artikel 7:403 van het Burgerlijk Wetboek (opdracht verleend aan een specifieke persoon) is niet van toepassing.

3.4  De werkzaamheden van HD kunnen onder meer bestaan uit: voorbereidingswerkzaamheden en onderzoek (zoals oriëntatie op de werkplek, houden van interviews, ontwikkelen van materiaal, opstellen van een trainingsprogramma en analysewerkzaamheden), uitvoeren van een programma (training, keynote lezing, masterclass, workshop, werkconferentie, dynamische presentatie, game of adviestraject). Besprekingen (inhoudelijke besprekingen, voortgangs-besprekingen en evaluatiegesprekken), coachingssessies, begeleiding van teams, begeleiding van projectgroepen, consultancywerkzaamheden. 

  1. De opdrachtgever zorgt voor een geschikte trainingsruimte met minimaal een flip-over. De opdrachtgever zorgt op verzoek van de trainer voor aanvullende hulpmiddelen zoals vermeld in de offerte.

Artikel 4 Prestaties door derden

4.1 In overleg met, en na goedkeuring van de opdrachtgever kan HD gebruik maken van externe trainers/adviseurs/acteurs uit eigen netwerk, in welk geval de opdracht geheel of ten dele onder de eindverantwoordelijkheid van HD door een derde zal kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 5 Tarieven en betalingen

5 1 Voor de werkzaamheden van HD is een honorarium verschuldigd op basis van het dagdeel- en/of produkttarief dat in de opdrachtbevestiging beschreven staat. Een dagdeel is een middag, ochtend of een avond.  Alle in de opdrachtbevestiging genoemde tarieven luiden in euro en zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen van overheidswege.

5.2 Het honorarium is, tenzij anders bepaald, exclusief de kosten van een eventuele accommodatie (trainingsruimte, hulpmiddelen en/of overnachtingkosten) en studiemateriaal, inclusief reiskosten en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen in de offerte.

5.3 HD behoudt zich het recht voor de tarieven tussentijds te wijzigen. Dit doet HD niet tijdens lopende opdrachten. Voor een verlenging van de opdracht bij dezelfde opdrachtgever, kan de tariefsverhoging wel worden doorgevoerd, op basis van een nieuwe overeenkomst en in overleg.

5.4 Op basis van nacalculatie verrichte diensten worden per maand in rekening gebracht tegen de op dat moment geldende tarieven. Is een totaalbedrag overeengekomen, dan kan dit bedrag in maandelijkse termijnen als voorschot worden gefactureerd of in één bedrag achteraf.

5.5 De betalingstermijn van facturen van HD bedraagt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, 21 dagen na factuurdatum.

5.6 HD kan diensten aanbieden die vooraf worden gefactureerd, zoals deelname aan opleidingen, leergangen, trainingen, workshops, lezingen. 

5.7 Wanneer een deelnemer (opdrachtgever) de kosten vooraf heeft voldaan en HD kan de dienst niet leveren door overmacht of een tekort aan inschrijvingen, wordt het betaalde bedrag binnen 30 dagen terugbetaald aan deelnemer (opdrachtgever).

5.8 In geval van niet-tijdige betaling is de opdrachtgever, ook zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is zij – onverminderd de wettelijke gevolgen van niet-nakoming van verbintenissen – met ingang van de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen. HD is na schriftelijke aanmaning gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,= onverminderd het recht om de volledige incassokosten te vorderen.

5.7 HD is te allen tijde bevoegd alvorens (verder) te presteren, te verlangen dat de opdrachtgever afdoende zekerheid stelt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens HD.

Artikel 6 Wijziging of Annulering van de opdracht 

6.1 Komen partijen overeen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht te wijzigen, dan kan dat de overeen-
gekomen tijdsplanning of aanpak beïnvloeden. Alleen schriftelijk overeengekomen wijzigingen zijn voor de partijen bindend.

6.2 Wanneer een tussentijdse wijziging of vertraging de over-eengekomen levertijd, honorarium of kostenvergoedingen beïnvloedt, zal HD dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de opdrachtgever melden.

6.3 Iedere aan HD verstrekte opdracht, kan schriftelijk (brief of fax) worden geannuleerd. Als annuleringsdatum geldt de datum van de poststempel of faxdatum. 

6.4 Bij annulering gelden de volgende regelingen:

  • Annulering op een termijn van meer dan 20 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden is kosteloos. Tot 10 werkdagen voor uitvoering brengen wij 50% in rekening. Behoudens eventuele reeds verrichtte voorbereidingsactiviteiten en kosten van derden die HD aantoonbaar heeft gemaakt en die voor HD verschuldigd blijven. 
  • Bij annulering binnen de termijn van 10 werkdagen brengen we de volledige kosten in rekening.
  • Bij niet tijdige annulering is het volledige bedrag van de werkzaamheden onherroepelijk verschuldigd en kan geen aanspraak worden gemaakt op enige restitutie. 
  • Bij ernstige persoonlijke omstandigheden van opdrachtgever (ziekte, overlijden) kan HD uit coulance een uitzondering maken en zal HD dit ook ten alle tijden en met hart en ziel overwegen. Aan deze coulance regeling kan echter door opdrachtgever geen rechten worden ontleend.
  • Bij inschrijving voor leergangen, opleidingen, trainingen, workshops, kunnen bij annulering administratiekosten in rekening worden gebracht, mits dit vooraf op het inschrijfformulier kenbaar is gemaakt. Tevens geldt hierbij het volgende: Na verzenden van het inschrijfformulier via onze website, gaan de wettelijke 14 dagen bedenktijd in (waarbinnen je kosteloos van gedachten kunt veranderen) en krijg je van ons een bevestigingsmail voor de deelname aan de gewenste training. Annuleren kan kosteloos tot 20 werkdagen voorafgaand aan de eerste trainingsdatum, hierna wordt 50% van de totale trainingsprijs in rekening gebracht. Bij annuleren tot één week van tevoren wordt 100% van de totale trainingsprijs in rekening gebracht.

6.5 Wanneer een bijeenkomst, waarvoor HD is ingehuurd een bijdrage te leveren, vanwege regels van de overheid niet live kan plaatsvinden:

–  Verplaatsen we die naar een passende online omgeving op hetzelfde moment. De tariefafspraken blijven ongewijzigd. 

–  Dit geldt ook als de opdrachtgever besluit om een bijeenkomst niet live maar online te doen, terwijl dat van de overheid wel zou mogen.

–   In het geval van een groot event waarbij verplaatsen naar online niet mogelijk of wenselijk is, gelden in beginsel de regelingen zoals opgenomen in 6.4. Uit coulance zal HD in dit geval samen met de opdrachtgever zoeken naar mogelijke uitzonderingen. Aan deze coulance regeling kan echter door opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

– Wanneer vanwege overheidsregels activiteiten in ons open trainingsaanbod niet door kunnen gaan, bieden wij deelnemers de mogelijkheid kosteloos door te schuiven naar een door ons aangeboden alternatieve datum, of zelf voor vervanging te zorgen. Teruggave van inschrijvingsgeld is in deze gevallen niet mogelijk.  

Artikel 7 Intellectueel eigendom, geheimhouding en privacy

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die geldend gemaakt kunnen worden ten aanzien van de door HD  gebruikte modellen, studiematerialen, methoden, technieken en instrumenten berusten blijvend bij HD, tenzij daar andersluidende afspraken over zijn gemaakt.

7.2 Het is, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HD, niet toegestaan de door HD in het kader van de uitvoering van een opdracht openbaar gemaakte of beschikbaar gestelde werken op enigerlei wijze te gebruiken of te bewerken, voor enig ander doel dan in het kader van de opdracht is bepaald.

7.3 Opdrachtgever zal een naamsvermelding van HD of een aanduiding van een eventuele andere rechthebbende in de beschikbaar gestelde werken niet verwijderen of wijzigen.

7.4 Gegevens van opdrachtgevers en deelnemers aan leergangen, trainingen, workshops, opleidingen worden niet openbaar gemaakt, noch uitgeleend of verkocht aan derden.

7.5 Gegevens van deelnemers (opdrachtgevers) aan leergangen, trainingen, workshops, opleidingen kunnen op een deelnemerslijst vermeld worden ten behoeve van die specifieke leergang, training, opleiding, workshop. Op het inschrijfformulier wordt de mogelijkheid geboden om aan te geven dat deelnemer (opdrachtgever) dat niet wil.

7.6 HD verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever heeft verkregen. Deelnemers vragen we nadrukkelijk hetzelfde te doen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.7 HD verplicht ingehuurde derden een geheimhoudingsovereenkomst te tekenen, waarmee ook de ingehuurde derde zich verplicht tot geheimhouding zoals in artikel 7.6 omschreven.

7.7 Bij opleidingen, leergangen, workshops, trainingen zal HD deelnemers (opdrachtgevers) wijzen op geheimhouding van al hetgeen ter oren komt van mede- deelnemers. Deelnemers (opdrachtgevers) verplichten zich tot geheimhouding bij inschrijving en acceptatie van de algemene voorwaarden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en klachten

8.1 HD is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever of een derde mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten in verband met de uitvoering van de opdracht. 

8.2 De totale aansprakelijkheid van HD zal per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen nooit meer bedragen dan het bedrag dat de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst aan HD verschuldigd is. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten of bedrijfsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3 De opdrachtgever dient eventuele schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij HD te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen jegens HD na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de overeenkomst opeisbaar werd c.q. de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond.

8.4 De opdrachtgever vrijwaart HD en de voor HD werkzame personen voor iedere aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik van door de opdrachtgever aan HD verstrekte informatie of materialen.

8.5 Eventuele klachten moeten worden ingediend binnen twee maanden na de dag waarop de klacht is ontstaan of ontdekt, bij gebreke waarvan een eventuele klacht niet meer in behandeling behoeft te worden genomen en de opdrachtgever geacht wordt de uitvoering van de overeenkomst te hebben goedgekeurd.

8.6 Klachten worden vertrouwelijk behandeld en schriftelijk bevestigd door HD binnen acht dagen na ontvangst. De klacht wordt bewaard gedurende de looptijd van de klacht en nog twee jaar daarna.

8.7 Binnen 14 dagen wordt de klacht behandeld en wordt aan de opdrachtgever een reactie gegeven door HD. 

8.8 Indien een klacht gegrond is, zal HD de werkzaamheden alsnog verrichten of herstellen of de opdrachtgever tegemoet komen, tenzij dit voor de opdrachtgever inmiddels aantoonbaar zinloos is geworden. Dit dient dan door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

8.9 Indien de opdrachtgever en HD het niet eens worden over afhandeling van de klacht of voorgestelde oplossing, zal de klacht door een externe bemiddelaar worden behandeld en zo nodig worden beoordeeld. Het oordeel van de bemiddelaar is bindend. De kosten van de bemiddelaar zullen worden gedragen door HD. De externe bemiddelaar is mevrouw Wanda Everts; Praktijk Everts Mediation. Tel. 06 49752757. www.evertsmediation.nl

Artikel 9 Niet kunnen leveren van diensten

9.1 In het geval dat HD door ernstige overmacht (bijvoorbeeld ziekte) of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om een overeenkomst (bijvoorbeeld een training) op een vast afgesproken tijdstip uit te voeren, kan HD naar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding (zoals accommodatiekosten) te zijn gehouden. 

9.2 Bij ernstige overmacht en het niet kunnen leveren van een dienst op een vast afgesproken tijdstip zal HD er overigens altijd alles aan doen om met opdrachtgever afspraken te maken over uitstellen, overdragen van informatie, of inschakelen van een vervanger.

9.3 Onder overmacht wordt onder meer ook begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door HD ingeschakelde derden.

9.4 Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden bij het niet nakomen van levering van een dienst op een vooraf afgesproken tijdstip.

9.5 Bij opleidingen, cursussen, trainingen, workshops, kan HD een minimumaantal deelnemers instellen. Wanneer er te weinig deelnemers zijn, is HD gerechtigd tot annulering over te gaan. De opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gesteld en reeds voldane kosten worden binnen 30 dagen teruggeboekt.

Artikel 10 Diverse bepalingen

10.1 Indien één of meer bepalingen van deze opdrachtvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zullen blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de nietige bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benaderen.

10.2 HD is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de opdrachtvoorwaarden en de overeenkomst over te dragen aan een aan haar gelieerde rechtspersoon, in welk geval zij de wederpartij tijdig zal informeren.

10.3 Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit de opdrachtvoorwaarden en de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden in eerste instantie bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank in het Arrondissement Amersfoort, onverminderd ons recht om de zaak voor te leggen aan een andere bevoegde Rechtbank of instantie.

Utrecht, 1 September 2023

HumanDimensions B.V. 
Obrechtstraat 19Bis
3572 EB Utrecht
The Netherlands

Telefoon 0646634006 Jitske Kramer
E-mail post@humandimensions.nl
Site: www.humandimensions.nl
KvK 70321272 Utrecht
BTW 858260244B01
TRIODOS NL 77 ABNA 0807 9240 08